Zamki polskie

Zamki polskie - Zamek Idzików: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W IDZIKOWIE


Niewielkie pozostałości ruin zamku prawdopodobnie z XIII wieku położone we wsi Idzików w Kotlinie Kłodzkiej na wschód od Bystrzycy Kłodzkiej. Wieś położona jest na wysokości 450-500 m. n.p.m. na granicy Krowiarek w Masywie Śnieżnika i Wysoczyzny Idzikowa w Rowie Górnej Nysy, przy drodze z Bystrzy Kłodzkiej do Stronia Śląskiego. Wieś rozciąga się na długości około 5 kilometrów wzdłuż dolnego biegu Białej Wody aż do jej ujścia do Pławnej i dalej wzdłuż biegu Pławnej. Pozostałości zamku położone są w górnej części wsi powyżej przystanku PKS –„Idzików III”

Idzików jest jedną z najstarszych wsi położonych na ziemi kłodzkiej. Jego początki sięgają prawdopodobnie końca XIII wieku. Być może jego założycielem był rycerz wymieniany w dokumentach jako Fredrikus Kysling. Pierwsze wzmianki dotyczące parafii pochodzą z roku 1340 kiedy to Idzików nosił niemiecką nazwę Kieslingswald. W roku 1360 prawdopodobnie wchodząc w skład dóbr międzyleskich należał do znanego posiadacza ziemskiego von Glubosa. Od przełomu XIV i XV wieku często zmieniali się właściciele Idzikowa. Już w XIV wieku funkcjonował we wsi młyn wodny i karczma a w drugiej połowie XIV wieku i na początku XV wieku funkcjonowała jedna z pierwszych na ziemi kłodzkiej huta szkła.

Praktycznie brak danych źródłowych dotyczących okresu budowy i charakteru założenia obronnego w Idzikowie. Nie jest znany również inicjator budowy tego założenia.
Obecnie przypuszcza się iż niewielki zameczek-strażnica wzniesiony został prawdopodobnie już w XIII wieku. Funkcjonował dość krótko bo zniszczony został jeszcze w XIV lub na początku XV wieku co może być związane z prowadzonymi na tym terenie wojnami husyckimi. W tym samym czasie przestała funkcjonować również huta szkła prawdopodobnie także zniszczona w czasie walk.
W XV wieku właścicielami Idzikowa byli Tschischwitzowie, potem od 1488 roku H. Henczel a od 1499 Hans Schoff. Prawdopodobnie w tym czasie doszło do podziału ziem Idzikowa między dwóch a okresowo nawet trzech właścicieli. Jednym z nich był niejaki Reinchenbach który władał częścią Idzikowa od 1545 roku.

 Na miejscu zniszczonego zameczku-strażnicy funkcjonował później kamienny dwór obronny zniszczony w roku 1622 przez wojska cesarskie pod wodzą Lichtensteina,  pacyfikujące zimie kłodzką po rebelii chłopskiej. Od tego czasu dwór popadł w ruinę i nie został już odbudowany.
W XVIII wieku w Idzikowie funkcjonowały trzy dwory: górny i dolny w posiadaniu hrabiego von Wallisa od roku 1747 a średni w posiadaniu T. Kińskiej od 1753 roku. Następnie właścicielem części dóbr Idzikowskich został hrabia von Magnis.

Obecnie w górnej części Idzikowa można zobaczyć fragment jednej ze ścian prawdopodobnie kamiennego dworu zniszczonego w 1622 roku. Zachowany jest także barokowy, murowany, dwukondygnacyjny dwór z końca XVIII wieku, przebudowany w XX wieku. Po częściowym zniszczeniu w 1977 roku został prowizorycznie zabezpieczony i nie jest użytkowany. Obecnie zabudowania dworskie wraz z pozostałościami XVI wiecznego parku należą do prywatnej firmy z branży drzewnej.

 

Odwiedzony w 2003 i 2022 roku

 

J.A.K. 2007-12-28

 

 

Zamek Idzików
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl