Zamki polskie

 

ZAMKI
 

   

 

Zamki polskie - Zamek w Bobolicach: historia, architektura, lokalizacja, zdjęcia

ZAMEK W BOBOLICACH


Zamek Bobolice

Jedne z bardziej znanych ruin, XIV wiecznego kazimierzowskiego zamku na Jurze Krakowsko-częstochowskiej, położone na szczycie wysokiego wzgórza (380 m.n.p.m.) na północ od wsi. W niewielkiej odległości ,bo około 1,5 km od innego XIV wiecznego zamku w Mirowie.

Pierwotnie na szycie wzgórza około XII wieku istniała jakaś budowla drewniana – prawdopodobnie drewniany gród zbójecki. Zamek wzniesiony został w połowie XIV wieku z inicjatywy Kazimierza Wielkiego o czym informują kroniki Janka z Czarnkowa i Jana Długosza. Pełnił on funkcje obrony granicy i terenów przygranicznych w pasie małopolsko-śląskim oraz ochrony pobliskiego szlaku handlowego.
Po śmierci ostatniego z Piastów w roku 1370 jego następca i pretendent do tronu polskiego – Ludwik Węgierski oddał zamki w Bobolicach i Olsztynie w lenno swojemu siostrzeńcowi, księciu Władysławowi Opolczykowi – regentowi w Polsce i na Rusi Halickiej. Ten obsadził zamek załogą zaciężną złożoną z wojsk niemieckich i czeskich oraz przekazał czasowo zamek w roku 1379 Węgrowi Andrzejowi Sachony z Barlabas. Załoga zaciężna złożona obcokrajowców wsławiła się licznymi rozbojami na okolicznych szlakach, co wraz z separatystyczną polityką samego księcia doprowadziło do zbrojnej interwencji Władysława Jagiełły i odpicia zamku wraz z okolicznymi włościami w roku 1396.
W tym czasie zamek pełnił w zasadzie funkcje strażnicy królewskiej. Składał się z cylindrycznej wieży-stołpu położonej w najwyższym, północnym punkcie wzniesienia oraz budynku mieszkalnego zajmującego plateau wzniesienia.

Na przełomie XIV i XV wieku zamek często zmieniał właścicieli, stanowił między innymi własność: Szafrańców, Tresków, Chodakowskich. W roku 1486 zamek przeszedł w posiadanie rodu Krezów herbu Ostoja. Po przejściu w prywatne ręce nastąpiła przebudowa mająca na celu dostosowanie budynków do funkcji mieszkalno-obronnych. W XV wieku warownia składała się z:
-zamku górnego – stanowiącego część mieszkalną, założonego na planie nieregularnym, wydłużonym zbliżonym do prostokąta z półkolistymi basztami oraz wieżą o zarysie okrągłym po stronie północnej założenia;
-zamku dolnego – zlokalizowanego u podnóża skały, na rzucie zbliżonym do trapezu z zabudowaniami gospodarczymi i studnią otoczonego murami obwodowymi. Duży dziedziniec być może podzielony był murem na dwie części: zachodnią i wschodnią. Wjazd na dziedziniec zamku dolnego znajdował się po stronie południowo-wschodniej i prowadził przez piętrowy budynek bramny bronioną dodatkowo czworoboczną basztę położoną po zewnętrznej stronie murów. Od strony wschodniej, gdzie stok miał łagodniejszy spadek mur zabezpieczony był suchą fosą a wjazd na zamek umożliwiał przerzucony nad nią most zwodzony. Być może po stronie południowo-wschodniej znajdował się dodatkowy majdan gospodarczy otoczony murami. Do budowy zamku podobnie jak i innych zamków w tym rejonie wykorzystano łamany wapień jurajski.

Przebudowy i modernizacje zamku przeprowadzone w XVI wieku nadały mu ostatecznie charakter renesansowego założenia architektonicznego. Zlikwidowano gotycką, cylindryczną wieżę a budynek mieszkalny rozbudowano. W efekcie część mieszkalna miała co najmniej dwie kondygnacje. W przyziemiu mieściły się pomieszczenia gospodarcze, jak: kuchnia, spiżarnia i skarbiec, natomiast pomieszczenia na piętrach pełniły funkcje komnat mieszkalnych oraz mieściły zamkową kaplicę.
W 1587 roku zamek był oblegany a potem zdobyty przez wojska pretendenta do polskiego tronu – austriackiego arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. W krótkim czasie w wyniku interwencji zbrojnej oddziałów hetmana Jana Zamoyskiego został odbity. Jednak w wyniku tych działań uległ częściowemu zniszczeniu.

Wiek XVII przyniósł stopniową utratę wartości obronnej zamku, co wynikało z braku przystosowania do użycia broni palnej. Od 1625 roku zamek pozostawał w posiadaniu rodu Myszkowskich z Mirowa herbu Jastrzębiec a potem od 1651 roku rodu Męcińskich. W tym czasie podjęto próby odbudowy podupadającego już zamku. Z tego okresu pochodzą szerokie otwory okienne w budynku mieszkalnym.
W roku 1657 w trakcie potopu szwedzkiego zamek został zdobyty i częściowo zniszczony a wnętrza zamkowe zrabowane przez wojska szwedzkie. Potem już nie podniósł się z ruiny.
Opuszczony prawdopodobnie w roku 1661. W roku 1683 pomieszczenia zamkowe były już na tyle zrujnowane ,że Jan III Sobieski musiał zatrzymać się i nocować w namiocie pod zamkiem. Jednak jeszcze około roku 1700 zrujnowany zamek był częściowo wykorzystywany do celów mieszkalnych i gospodarczych przez ówczesnego dzierżawcę J. Rutkowskiego. Ostatecznie opuszczony pod koniec XVIII wieku.

W wyniku parcelacji ziem w roku 1882 ruiny wraz z otaczającymi terenami otrzymała chłopska rodzina Baryłów. Koniec XIX i XX wiek przyniósł postępującą dewastację i niszczenie ruin przez zwabionych tu legendami poszukiwaczy skarbów. Zabezpieczony w postaci trwałej ruiny dopiero w roku 1958. Od 1999 roku własność Damiana i Jarosława Laseckich, którzy przeprowadzają częściową rekonstrukcję murów zamkowych i wieży bramnej.

Do chwili obecnej zachowały się spore fragmenty ścian domu mieszkalnego oraz półokrągłych bastei na zamku górnym. Zachowały się również niewielkie pozostałości po murach zewnętrznych otaczających dziedziniec. Od 2001 roku trwają są prace rekonstrukcyjne połączone z pracami wykopaliskowymi prowadzonymi przez krakowskich archeologów. Zrekonstruowano już zewnętrzne mury obwodowe wraz z basztą bramną.

 

Odwiedzony - w 2005, 2016 i 2017 roku

 

J.A.K. 2006-03-28

 

 

Zamek w Bobolicach
strona zoptymalizowana dla rozdzielczości 1024 x 768, 1366 x 768

www.zamkipolskie.net.pl

 
 
 

BOBOLICE


.: opis

.: lokalizacja

.: w pobliżu

.: galeria

.: legendy

.: tapety

.: puzzle

.: bibliografia

 napisz do nas

napisz do nas